Sprogklars historie

Sprogklar blev grundlagt i 2015 af Justin Markussen-Brown på baggrund af hans forskning og nye viden, som blev genereret igennem hans ph.d. Under Justins feltarbejde, opdagede han, at der var en kløft mellem forskningsverdenen på den ene side og pædagogisk praksis på den anden. Begge har stor viden, men det er ikke altid, de to sider arbejder tæt sammen.

Idéen med Sprogklar er at bygge bro mellem forskning og praksis. Vi tror på, at man opnår de bedste resultater for børn, når praktikere, forældre og forskere arbejder sammen imod det samme mål.

Vores vision er at være med til at skabe et samfund, hvor alle børn har muligheder – hvor alle døre står åbne uanset barnets sociale, sproglige eller etniske baggrund.

Sprog kendetegner os mennesker. Det er ét af vores vigtigste værktøjer og er gennemgribende i alt, hvad vi laver. Et godt sprog giver adgang til flere sociale fællesskaber og uddannelse.

Men ikke alle børn udvikler gode sprogfærdigheder. De basale sprogfærdigheder tilegnes under de første leveår. Det er her, at vi skal handle for at støbe et solidt sprogligt fundament. Vi vil gerne være med til at sikre, at alle børn tilegner sig et godt modersmål og et godt dansk, inden de starter i skole.

I Sprogklar samarbejder vi med dagtilbudspersonale, dagplejere, sprogkonsulenter og forældre for at opnå vores fælles mål om at understøtte børns sprogtilegnelse. Vi sætter vores videnskabelige viden og forskningserfaring i spil i det virkelige liv. Vi arbejder evidensbaseret med sprog, men samtidigt også ud fra et helhedssyn. Mennesker er komplekse organismer, og det giver bedst mening at se sprog som del af en større udvikling. Vi tror ikke på, at sprog er ”et fag”, som børn skal beskæftige sig med. Sprog er en del af alle aspekter af barnets hverdag, og derfor skal en bæredygtig sprogpraksis integreres i alle hverdagssituationer. Sprog kan således sagtens kombineres med andre indsatsområder såsom motorik, musik, robusthed eller mobning.

Vi skaber resultater, der kan måles.

Mød holdet bag Sprogklar

Vi hjælper kommuner og det enkelte dagtilbud med at etablere sprogmiljøer af høj kvalitet.

Ny forskning dukker hele tiden op, og pædagogisk praksis skal følge med. Det kan dog være svært for den enkelte kommune eller institution at omsætte denne nye viden til praksis.

Vi kan hjælpe.

Justin Markussen-Brown, Ph.d.

Stifter, direktør, udviklingschef

læs mindre

læs mere

Mail: justin@sprogklar.dk

Jeg er uddannet bachelor i lingvistik fra Memorial University of Newfoundland, kandidat i lingvistik fra Aarhus Universitet, og har en Ph.d. fra Syddansk Universitet i pædagogisk kvalitet og pædagogisk efteruddannelse. Jeg stiftede Sprogklar i 2015 som følge af min Ph.d. med det formål at skabe brobygning mellem forskere og praktikere. Både forskere og praktikere har viden om børns udvikling og sprog, men vi opnår den højeste kvalitet, når vi samarbejder og supplerer hinanden.

I Sprogklars begyndelse var der kun mig, men heldigvis har jeg siden fået mange dygtige kollegaer, som løfter det meste af arbejdet uden mig. Jeg har i dag en dobbeltrolle i Sprogklar, hvor jeg agerer både som virksomhedens direktør og udviklingschef. Som direktør er det mit ansvar, at det løber rundt i virksomheden, at medarbejderne har det godt, og at kunderne er tilfredse med vores ydelser. Som udviklingschef er jeg involveret i design af diverse projekter, jeg er Sprogklars forbindelse til mange af vores samarbejdspartnere, og jeg er ansvarlig for Nebula. Jeg laver også arbejde, hvor jeg trækker på min erfaring som forsker. Det kan være alt fra dataindsamling/feltarbejde til statistiske analyser.

Foruden akademi og Sprogklar har jeg også arbejdet i to år hos Kompan A/S, hvor jeg har forsket i børns leg og sprogudvikling.

 

Trine Printz, Ph.d., audiologopædi

Klinikleder

læs mindre

læs mere

Jeg har en ph.d.-grad fra Syddansk Universitet. Min erfaring med børneområdet omfatter blandt andet syv år
i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), udredninger for verbal dyspraksi på Odense
Universitetshospital samt ledelse og taleundervisning i SPROGKLARs logopædiske klinik.

Ud over administrative opgaver, har jeg selv en del af undervisningsforløbene i Sprogklar-klinikken. Jeg har
ansvaret for at sikre, at vi altid holder højeste faglige standard og løbende justerer i forhold til seneste
evidens på området. Det er vigtigt for mig, at alle børn får en chance for at udvikle deres potentiale, også
dem som har det sværest sprogligt set. I SPROGKLAR indgår jeg også i andre projekter samt udvikler og
afholder specielt tilrettelagte kurser for lærere, pædagoger, forældre og logopæder.

I perioden 2009-2021 har jeg en dag om ugen forsket og haft kliniske funktioner på Odense
Universitetshospitals øre-næse-halskirurgiske afdeling. Her arbejdede jeg med stemme- og strubelidelser
samt gennem mere end fire år udredninger for verbal dyspraksi. Mine nuværende forskningsområder, som
ligger på Syddansk Universitet, er primært inden for stemmeområdet, verbal dyspraksi og andre
udtalevanskeligheder hos børn.

Jeg underviser audiologopædistuderende på Syddansk Universitet i blandt andet anatomi og fysiologi, verbal
dyspraksi samt indsatser til tale- og sprogvanskeligheder børn. Herudover underviser jeg logopæder, lærere
og pædagoger i kommunerne inden for emner som verbal dyspraksi og sproglige vanskeligheder. Tidligere
har jeg desuden undervist også kommende speciallæger i udredning af stemmer før og efter operation.

Jeg er medlem af en række logopæd-relaterede selskaber og foreninger og har deltaget i en lang række kurser
og efteruddannelse. Du kan læse mere herom på følgende link: https://www.linkedin.com/in/trine-printz

Sofie Neergaard Trecca, Cand.mag. i audiologopædi

Medejer, specialkonsulent & kliniklogopæd

læs mindre

læs mere

Elina Just Borsinski, Cand.mag. i audiologopædi

Kliniklogopæd

læs mindre

læs mere

Jeg har en kandidatgrad i audiologopædi fra Syddansk Universitet. 

I SPROGKLAR er jeg en del af den logopædiske klinik, hvor jeg arbejder med børn med forskellige sproglige vanskeligheder. Jeg har særlig god erfaring med flersprogede børn, børn med grammatiske vanskeligheder og udtalevanskeligheder, og jeg underviser både online og fysisk i vores klinik i Odense.

Ud over mine opgaver i klinikken, afholder jeg kurser om børns sprogudvikling til pædagoger, forældre og logopæder. Herudover står jeg for udviklingen af nye evidensbaserede logopædiske undervisningsmaterialer til vores logopædiske materialebibliotek. Her står jeg for at udarbejde materialer, der er målrettet bestemte sproglige områder og klar til direkte brug med børnene. Jeg bestræber mig altid på at udarbejde materialer, der både er målrettet fagpersoner og forældre, så det kan lette arbejdsbyrden i en travl hverdag.

Trine Kofod Kallestrup, Cand.mag. i audiologopædi

Kliniklogopæd

læs mindre

læs mere

Jeg er uddannet kandidat i audiologopædi fra Syddansk Universitet med speciale i intervention målrettet børn med leksikalske vanskeligheder (børn som har et begrænset ordforråd og/eller svært ved at finde ordene)
Jeg har bred erfaring med at arbejde med børn gennem forskellige jobs som pædagogmedhjælper i vuggestue, børnehave, Forårs-SFO, SFO, som lærervikar mm., og jeg er mor til tre børn. 
I SPROGKLAR er jeg en del af klinikken, hvor jeg har forløb med børn med sprog- og talevanskeligheder, og derudover holder jeg webinarer og oplæg/kurser. Samtidig udfører jeg opgaver i andre SPROGKLAR-projekter som fx at udarbejde materialer til Nebula. Jeg er Hanen-certificeret i "Learning Language and Loving it"/Sprog i samspil. 
Jeg har desuden gennemført et træn træneren-kursus i KomTil, som er en metode til brug ved samtalestøtte hos personer med afasi.

Shannon Markussen-Brown,

Tegner & grafisk designer

læs mindre

læs mere

Stine Gamborg Lautrup, Bachelor i audiologopædi

Kliniklogopæd

læs mindre

læs mere

Jeg har en bachelor i Audiologopædi ved Syddansk Universitet, hvor jeg har specialiseret mig i børn med udtalevanskeligheder. Jeg har beskæftiget mig med børn gennem arbejde som pædagogmedhjælper, praktikforløb i PPR og via mit kandidatspeciale, hvor jeg testede børn med udtalevanskeligheder. Jeg har erfaring med at tilrettelægge undervisningsforløb gennem mit arbejde med undervisning af borgere med erhvervet hjerneskade. I Sprogklar er jeg en del af klinikken, hvor jeg har forløb med børn, der har sprog- og talevanskeligheder. 

Sanne Schou Olesen, Ph.d., audiologopædi

Medejer og ekstern konsulent

læs mindre

læs mere

Marit Carolin Clausen, Ph.d., audiologopædi

Medejer & Ekstern konsulent

læs mindre

læs mere

Jeg er ph.d. og har en kandidatgrad i audiologopædi fra Syddansk Universitet. I min ph.d. har jeg undersøgt både den typiske sprogtilegnelse og sproglige vanskeligheder hos dansksprogede børn. Jeg har således undersøgt, hvornår børn typisk tilegner sig de forskellige danske sproglyde og hvordan udtalen adskiller sig hos børn med forskellige slags udtalevanskeligheder. Endvidere har jeg set på hvordan børnene kan diagnosticeres i logopædisk praksis.

I min tidligere ansættelse som adjunkt på Syddansk Universitet har jeg både undervist logopædi- og audiologistuderende i børns sprogtilegnelse samt sprog-og talevanskeligheder. Udover undervisningen på universitetet, har jeg også undervist logopæder og pædagoger ude i kommunerne med fokus på at implementere ny sprogforskning i praksis.
Her har jeg især gennem forskning specialiseret mig i testning/udredning af børns sprog, diagnosticering og undervisning af børn med udtalevanskeligheder.

I SPROGKLAR varetager jeg forskellige opgaver som specialkonsulent og manager. Jeg er med til at udvikle og lede korte og længerevarende projekter samt udvikle og afholde specialiserede kurser til pædagoger, forældre og logopæder. For mig er det vigtigt, at vi kan flytte alle børn sprogligt – både børn, der er dygtige ved at udfordre dem, men især også de børn, som har brug for ekstra støtte for at kunne kommunikere og klare sig i skolen på lige fod med andre børn på samme alder.

Peter Sorgenfrei, Journalist & Cand.mag. i kommunikation

Medejer & Educational-konsulent

læs mindre

læs mere

Hos Sprogklar arbejder jeg med formidling af viden, der understøtter børns tilegnelse af sprog. Den videnskabelige og evidensbaserede forståelse af sprogtilegnelse kan sommetider virke en smule kompliceret. Derfor er det vigtigt at gøre abstrakt viden konkret og engagerende, således at den let kan bringes i spil i børnenes hverdag og fastholde udviklingen i sprogtilegnelse hos børnene også over længere tid. Jeg er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har en kandidatgrad i kommunikation fra Syddansk Universitet med valgfag i Systemisk Funktionel Lingvistik. I adskillige år har jeg arbejdet som sprog- og kommunikationskonsulent for større danske virksomheder. Herudover har jeg også to års hands-on-erfaring som pædagogmedhjælper i børnehave. Som konsulent har jeg bl.a. beskæftiget mig med udvikling af efteruddannelser for ledere og medarbejdere, forandringskommunikation i organisationer samt content creation til diverse platforme, herunder digitale.

Maja Foldager Pedersen, Cand.mag. i audiologopædi

Ekstern konsulent

læs mindre

læs mere

Jeg er tilknyttet SPROGKLAR som ekstern konsulent. Til dagligt arbejder jeg som talekonsulent i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), og jeg har herigennem erfaring med forældresamarbejde, udredning af sproglige vanskeligheder og arbejdet med børn og forældre med flere sprog. Denne viden fra praksis bruger jeg også i mit arbejde i SPROGKLAR.

Jeg er certificeret i CLASS (CLassroom Assessment Scoring System), som er det redskab, vi i SPROGKLAR bruger til at måle sprogmiljøerne i dagtilbuddene med.

Mit udgangspunkt for at arbejde i SPROGKLAR er, at jeg har en bachelorgrad i logopædi og en kandidatgrad i audiologopædi. Jeg har desuden været ansat ved Center for Børnesprog på Syddansk Universitet og TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet. Her har jeg blandt andet været tilknyttet projekterne SPELL (Structured Preschool Effort for Language and Literacy), Fremtidens Dagtilbud og Leg og Læring i Vuggestuen. I forbindelse med projekterne har jeg kodet videomateriale og besøgt daginstitutioner, hvor jeg har kigget på kvaliteten af pædagog-barn-interaktioner.

I mit daglige virke konfronteres jeg ofte med omsættelsen af teori til praksis og de udfordringer dette medfører. Det er vigtigt for mig, at teori og praksis hænger sammen og at sprogarbejdet giver mening.