Sprogklars historie

Sprogklar blev grundlagt i 2015 af Justin Markussen-Brown på baggrund af hans forskning og nye viden, som blev genereret igennem hans ph.d. Under Justins feltarbejde, opdagede han, at der var en kløft mellem forskningsverdenen på den ene side og pædagogisk praksis på den anden. Begge har stor viden, men det er ikke altid, de to sider arbejder tæt sammen.

Idéen med Sprogklar er at bygge bro mellem forskning og praksis. Vi tror på, at man opnår de bedste resultater for børn, når praktikere, forældre og forskere arbejder sammen imod det samme mål.

Vores vision er at være med til at skabe et samfund, hvor alle børn har muligheder – hvor alle døre står åbne uanset barnets sociale, sproglige eller etniske baggrund.

Sprog kendetegner os mennesker. Det er ét af vores vigtigste værktøjer og er gennemgribende i alt, hvad vi laver. Et godt sprog giver adgang til flere sociale fællesskaber og uddannelse.

Men ikke alle børn udvikler gode sprogfærdigheder. De basale sprogfærdigheder tilegnes under de første leveår. Det er her, at vi skal handle for at støbe et solidt sprogligt fundament. Vi vil gerne være med til at sikre, at alle børn tilegner sig et godt modersmål og et godt dansk, inden de starter i skole.

I Sprogklar samarbejder vi med dagtilbudspersonale, dagplejere, sprogkonsulenter og forældre for at opnå vores fælles mål om at understøtte børns sprogtilegnelse. Vi sætter vores videnskabelige viden og forskningserfaring i spil i det virkelige liv. Vi arbejder evidensbaseret med sprog, men samtidigt også ud fra et helhedssyn. Mennesker er komplekse organismer, og det giver bedst mening at se sprog som del af en større udvikling. Vi tror ikke på, at sprog er ”et fag”, som børn skal beskæftige sig med. Sprog er en del af alle aspekter af barnets hverdag, og derfor skal en bæredygtig sprogpraksis integreres i alle hverdagssituationer. Sprog kan således sagtens kombineres med andre indsatsområder såsom motorik, musik, robusthed eller mobning.

Vi skaber resultater, der kan måles.

Mød holdet bag Sprogklar

Vi hjælper kommuner og det enkelte dagtilbud med at etablere sprogmiljøer af høj kvalitet.

Ny forskning dukker hele tiden op, og pædagogisk praksis skal følge med. Det kan dog være svært for den enkelte kommune eller institution at omsætte denne nye viden til praksis.

Vi kan hjælpe.

Justin Markussen-Brown, Ph.d.

Stifter, direktør, udviklingschef

læs mindre

læs mere

Mail: justin@sprogklar.dk

Jeg er uddannet bachelor i lingvistik fra Memorial University of Newfoundland, kandidat i lingvistik fra Aarhus Universitet, og har en Ph.d. fra Syddansk Universitet i pædagogisk kvalitet og pædagogisk efteruddannelse. Jeg stiftede Sprogklar i 2015 som følge af min Ph.d. med det formål at skabe brobygning mellem forskere og praktikere. Både forskere og praktikere har viden om børns udvikling og sprog, men vi opnår den højeste kvalitet, når vi samarbejder og supplerer hinanden.

I Sprogklars begyndelse var der kun mig, men heldigvis har jeg siden fået mange dygtige kollegaer, som løfter det meste af arbejdet uden mig. Jeg har i dag en dobbeltrolle i Sprogklar, hvor jeg agerer både som virksomhedens direktør og udviklingschef. Som direktør er det mit ansvar, at det løber rundt i virksomheden, at medarbejderne har det godt, og at kunderne er tilfredse med vores ydelser. Som udviklingschef er jeg involveret i design af diverse projekter, jeg er Sprogklars forbindelse til mange af vores samarbejdspartnere, og jeg er ansvarlig for Nebula. Jeg laver også arbejde, hvor jeg trækker på min erfaring som forsker. Det kan være alt fra dataindsamling/feltarbejde til statistiske analyser.

Foruden akademi og Sprogklar har jeg også arbejdet i to år hos Kompan A/S, hvor jeg har forsket i børns leg og sprogudvikling.

 

Sanne Schou Olesen, Ph.d., audiologopædi

Medejer, specialkonsulent & kliniklogopæd

læs mindre

læs mere

Sofie Neergaard Trecca, Cand.mag. i audiologopædi

Medejer, specialkonsulent & kliniklogopæd

læs mindre

læs mere

Trine Printz, Ph.d., audiologopædi

Klinikleder

læs mindre

læs mere

Jeg har en bachelorgrad i logopædi, en kandidatgrad i audiologopædi samt en ph.d.-grad fra Syddansk Universitet. Min erfaring med børneområdet omfatter blandt andet syv år i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), udredninger for verbal dyspraksi på Odense Universitetshospital samt ledelse og  undervisning i SPROGKLARs logopædiske klinik. 

Ud over administrative opgaver, har jeg selv en del af undervisningsforløbene i Sprogklar-klinikken. Jeg har ansvaret for at sikre, at vi altid holder højeste faglige standard og løbende justerer i forhold til seneste  evidens på området. Det er vigtigt for mig, at alle børn får en chance for at udvikle deres potentiale, også  dem som har det sværest sprogligt set. I SPROGKLAR indgår jeg også i andre projekter samt udvikler og afholder specielt tilrettelagte kurser for lærere, pædagoger, forældre og logopæder. 

I perioden 2009-2021 har jeg en dag om ugen forsket og haft kliniske funktioner på Odense  Universitetshospitals øre-næse-halskirurgiske afdeling. Her arbejdede jeg med stemme- og strubelidelser samt gennem mere end fire år udredninger for verbal dyspraksi. Mine nuværende forskningsområder, som ligger på Syddansk Universitet, er primært inden for stemmeområdet, verbal dyspraksi og andre udtalevanskeligheder hos børn. 

Jeg underviser audiologopædistuderende på Syddansk Universitet i blandt andet anatomi og fysiologi, verbal dyspraksi og udtalevanskeligheder hos børn. Herudover underviser jeg logopæder, lærere og pædagoger i kommunerne inden for emner som verbal dyspraksi og sproglige vanskeligheder. Tidligere har jeg desuden undervist også kommende speciallæger i udredning af stemmer før og efter operation. 

Jeg er medlem af en række logopæd-relaterede selskaber og foreninger og har deltaget i en lang række kurser  og efteruddannelse. Du kan læse mere herom på følgende link: https://www.linkedin.com/in/trine-printz 

Tine Lykkegaard Nielsen, Cand.mag. i lingvistik

Teknisk medarbejder

læs mindre

læs mere

Jeg arbejder med kundeservice, så hvis du ringer til Sprogklar eller skriver til vores info-mail, vil du typisk høre / få svar tilbage fra mig. Herudover er jeg med til at redigere vores hjemmeside og står for oprettelse på vores online-platform Nebula. Jeg startede hos Sprogklar som praktikant i efteråret 2020  hvor jeg var primus-motor for udviklingen af vores video-SMS-forløb. Dette var et springbræt til mit speciale, hvor jeg testede vores video-SMS-forløb blandt forældre med børn i vuggestuealderen. Jeg er certificeret i Hanens Sprog i Samspil samt i CLASS Pre-K (CLassroom Assessment Scoring System), som er det redskab, vi i Sprogklar bruger til at måle sprogmiljøerne i dagtilbuddene med.

Jeg er uddannet cand.mag. i lingvistik og har gennem min studietid interesseret mig meget for sprogtilegnelse - både andet- og førstesprogtilegnelse. Jeg har arbejdet på en sprogskole i en årrække som både studentermedarbejder, administrativ medarbejder og frivillig i en samtalecafé som både samtalefrivillig og frivillig koordinator, så jeg har også en del erfaring inden for dansk som andetsprog. Udover min stilling hos Sprogklar har jeg sideløbende arbejdet som underviser i dansk som andetsprog.

Marit Carolin Clausen, Ph.d.

Medejer & Ekstern konsulent

læs mindre

læs mere

Jeg har en bachelorgrad i logopædi og en kandidatgrad i audiologopædi samt en ph.d.-grad fra Syddansk Universitet. I min ph.d. har jeg undersøgt både den typiske sprogtilegnelse og sproglige vanskeligheder hos dansksprogede børn. Jeg har således undersøgt, hvornår børn typisk tilegner sig de forskellige danske sproglyde og hvordan udtalen adskiller sig hos børn med forskellige slags udtalevanskeligheder. Endvidere har jeg set på hvordan børnene kan diagnosticeres i logopædisk praksis.

I min tidligere ansættelse som adjunkt på Syddansk Universitet har jeg både undervist logopædi- og audiologistuderende i børns sprogtilegnelse samt sprog-og talevanskeligheder. Udover undervisningen på universitetet, har jeg også undervist logopæder og pædagoger ude i kommunerne med fokus på at implementere ny sprogforskning i praksis.
Her har jeg især gennem forskning specialiseret mig i testning/udredning af børns sprog, diagnosticering og undervisning af børn med udtalevanskeligheder.

I SPROGKLAR varetager jeg forskellige opgaver som specialkonsulent og manager. Jeg er med til at udvikle og lede korte og længerevarende projekter samt udvikle og afholde specialiserede kurser til pædagoger, forældre og logopæder. For mig er det vigtigt, at vi kan flytte alle børn sprogligt – både børn, der er dygtige ved at udfordre dem, men især også de børn, som har brug for ekstra støtte for at kunne kommunikere og klare sig i skolen på lige fod med andre børn på samme alder.

Peter Sorgenfrei, Journalist & Cand.mag. i kommunikation

Medejer & Educational-konsulent

læs mindre

læs mere

Hos Sprogklar arbejder jeg med formidling af viden, der understøtter børns tilegnelse af sprog. Den videnskabelige og evidensbaserede forståelse af sprogtilegnelse kan sommetider virke en smule kompliceret. Derfor er det vigtigt at gøre abstrakt viden konkret og engagerende, således at den let kan bringes i spil i børnenes hverdag og fastholde udviklingen i sprogtilegnelse hos børnene også over længere tid. Jeg er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har en kandidatgrad i kommunikation fra Syddansk Universitet med valgfag i Systemisk Funktionel Lingvistik. I adskillige år har jeg arbejdet som sprog- og kommunikationskonsulent for større danske virksomheder. Herudover har jeg også to års hands-on-erfaring som pædagogmedhjælper i børnehave. Som konsulent har jeg bl.a. beskæftiget mig med udvikling af efteruddannelser for ledere og medarbejdere, forandringskommunikation i organisationer samt content creation til diverse platforme, herunder digitale.

Maja Foldager Pedersen, Cand.mag. i audiologopædi

Ekstern konsulent

læs mindre

læs mere

Jeg er tilknyttet SPROGKLAR som ekstern konsulent. Til dagligt arbejder jeg som talekonsulent i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), og jeg har herigennem erfaring med forældresamarbejde, udredning af sproglige vanskeligheder og arbejdet med børn og forældre med flere sprog. Denne viden fra praksis bruger jeg også i mit arbejde i SPROGKLAR.

Jeg er certificeret i CLASS (CLassroom Assessment Scoring System), som er det redskab, vi i SPROGKLAR bruger til at måle sprogmiljøerne i dagtilbuddene med.

Mit udgangspunkt for at arbejde i SPROGKLAR er, at jeg har en bachelorgrad i logopædi og en kandidatgrad i audiologopædi. Jeg har desuden været ansat ved Center for Børnesprog på Syddansk Universitet og TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet. Her har jeg blandt andet været tilknyttet projekterne SPELL (Structured Preschool Effort for Language and Literacy), Fremtidens Dagtilbud og Leg og Læring i Vuggestuen. I forbindelse med projekterne har jeg kodet videomateriale og besøgt daginstitutioner, hvor jeg har kigget på kvaliteten af pædagog-barn-interaktioner.

I mit daglige virke konfronteres jeg ofte med omsættelsen af teori til praksis og de udfordringer dette medfører. Det er vigtigt for mig, at teori og praksis hænger sammen og at sprogarbejdet giver mening.

Shannon Markussen-Brown,

Tegner & grafisk designer

læs mindre

læs mere

Elina Just Borsinski, Cand.mag. i audiologopædi

Kliniklogopæd

læs mindre

læs mere

Henriette Sune Andersen, Cand.mag. i audiologopædi

Kliniklogopæd

læs mindre

læs mere

Trine Kofod Kallestrup, Audiologopæd

Kliniklogopæd

læs mindre

læs mere

Jeg er uddannet bachelor i audiologopædi fra Syddansk Universitet og afslutter min kandidatgrad i audiologopædi i juni 2022 (også fra Syddansk Universitet). Jeg har bred erfaring med at arbejde med børn gennem forskellige jobs som pædagogmedhjælper i vuggestue, børnehave, Forårs-SFO, SFO, som lærervikar mm. I SPROGKLAR er jeg en del af klinikken, og samtidig udfører jeg opgaver i andre SPROGKLAR-projekter. Jeg skriver speciale om intervention målrettet børn med leksikalske vanskeligheder. 
Jeg har derudover gennemført et træn træneren-kursus i KomTil, som er en metode til brug ved samtalestøtte hos personer med afasi.