Sanderum-Tingløkke Sprogprojekt

Sanderum-Tingløkke Sprogprojekt

I børnehusene Afrodite, Dalumgård og Tænkehatten, som alle er del af Børneinstitutionen Sanderum-Tingløkke i Odense Kommune udfører vi et 9 måneder langt efteruddannelsesforløb for de tre huses pædagogiske personale. Formålet med projektet er at forbedre den sprogpædagogiske hverdagspraksis i både børnehave- og vuggestueafdelingerne i de tre børnehuse.

Indsatsen forløber fra august 2017 til juni 2018. I løbet af denne periode vil det pædagogiske personale komme til at arbejde med to essentielle aspekter af sprogpædagogisk kvalitet: Kvaliteten af det fysiske sprogmiljø omkring børnene (dvs. i hvor høj grad børnene eksponeres for skriftsprog i deres hverdag) og kvaliteten af de sproglige hverdagsinteraktioner mellem børnene og de voksne.

Indsatsen består primært af en række læringsrunder, som indeholder en blanding af undervisning og gruppearbejde. I forbindelse med undervisningen udarbejder personalet en aktionsplan, hvor de udvælger én sprogunderstøttende strategi, som de aktivt vil arbejde med i ugerne op til starten af den efterfølgende runde. Alle runder efterfølges således af en øvebane, hvor personalet får mulighed for at omsætte viden til praksis. Halvvejs inde i en øvebane tilbydes personalet coaching, hvor progressionen (succesoplevelser såvel som udfordringer) drøftes, og hvor hver enkel medarbejder samtidigt støttes i at bevare opgavens fokus.

Inden indsatsten blev påbegyndt, lavede vi en måling af den eksisterende sprogpædagogiske kvalitet i børnehusene. Vi foretog to målinger: Den ene var en vurdering af det fysiske sprogmiljø, dvs. vi kiggede på, hvilke og hvor mange skriftlige materialer, der var til stede i børnenes omgivelser. Den anden var en måling af proceskvalitet, hvor vi anvendte redskabet CLASS (Classroom Assessment Scoring System), dvs. vi lavede nogle videobaserede analyser af de sproglige interaktioner mellem personalet og børnene. På baggrund af disse vurderinger er al undervisning og coaching under hele forløbet tilrettelagt. På den måde undgår vi, at medarbejderne undervises i noget, de kan i forvejen, og vi bruger i stedet for vores tid sammen på at imødekomme de reelle behov.

Som supplement til projektet deltager alle medarbejderne fra de tre børnehuse i et heldagskursus med sprogvurdering som hovedtema.Sprogvurdering er tænkt som et pædagogisk redskab, og det er derfor relevant, at den viden, medarbejderne opnår ved vurderingen, omsættes til praksis. På heldagskurset er der derfor blandt andet stort fokus på, hvordan medarbejderne kan koble de strategier, de lærer i løbet af projektets fem undervisningsgange, med den indsigt, de får fra en sprogvurdering.

Tre måneder efter færdiggørelsen af indsatsen samles de tre børnehuse til et opfølgningsmøde. Her vil det blive diskuteret, i hvilket omfang de nylærte rutiner og strategier fortsat bruges i praksis, og hvorledes disse kan forblive en del af også den fremtidige hverdag.