Sprogprojekt i Odense Kommune

I samarbejde med Odense Kommune udfører vi fra starten af 2017 et sprogprojekt med følgende to hovedformål: (1) at forbedre den sprogpædagogiske praksis i dagtilbud gennem et længerevarende efteruddannelsesforløb; (2) at styrke samarbejdet mellem forældre og pædagogisk personale i relation til børnenes sprogudvikling.

I første halvdel af 2017 bliver projektet som pilotafprøvning gennemført i to børnehuse: Det ene børnehus med mange børn, der lærer dansk som andetsprog og/eller børn fra socialt udsatte familier; det andet med mange børn med dansk som modersmål.

Projektet består af fem moduler, hvert af en måneds varighed. Samtlige moduler indledes med en undervisningsaften for hele personalegruppen i hvert af de to børnehuse.
Det første modul har fokus på de fysiske sprogmiljøer omkring børnene - dvs. elementer i indretningen og materialer, som kan understøtte børnenes sprogudvikling. Undervisningen tager her udgangspunkt i en vurdering af disse læringsmiljøer, som vi forinden har foretaget lokalt i de deltagende børnehuse.
De resterende fire moduler har hovedfokus på kvaliteten af det pædagogiske personales daglige interaktioner med børnene samt på pædagog-forældre samarbejde.

Undervisningen bygger på sprogvidenskabelige teorier og forskning, som vi gør praksisnære og implementerbare i den enkelte medarbejders hverdag. I forbindelse med hver undervisningsgang vil personalet blive opfordret til at vælge én eller flere af de præsenterede sprogunderstøttende strategier, som de indgående vil arbejde med i ugerne op til starten af det følgende modul. I disse uger vil personalet dels blive tilbudt coaching med lokale vejledere, og dels vil de blive opfordret til løbende indbyrdes kollegial sparring. Dette vil støtte medarbejderne i implementeringen af de udvalgte strategier i deres hverdagspraksis.

Herudover lægges der et ekstra lag på indsatsen med henblik på at igangsætte en struktureret og målrettet dialog mellem det pædagogiske personale og forældrene. I undervisningen vil medarbejderne således blive præsenteret for strategier til at øge kommunikationen med forældrene fx i forhold til, hvordan forældrene hjemme kan understøtte deres barns sproglige udvikling.
Forældrene vil også blive inddraget i projektet gennem et forældremøde tidligt i forløbet, hvor de vil blive introduceret for emner i sprogtilegnelse og sprogpædagogisk praksis.

Projektet afsluttes med, at den enkelte medarbejder laver en konkret aktionsplan for, hvordan den nytilegnede viden og den ændrede praksis opretholdes efter afsluttet indsats.