SPROGKLARs hold

Tryk på billederne nedenfor for at læse mere om os


Justin Markussen-Brown, ph.d
Adm. Direktør & Chefkonsulent

Marit Carolin Clausen, ph.d
Underdirektør

Sanne Schou Olesen, ph.d
Specialkonsulent og manager

Dan Pham
IT-Manager & Data Officer

Sofie Neergaard
Specialkonsulent & Projektleder

Peter Sorgenfrei
Content og educational-konsulent

Grethe Purreskov
Ansvarlig for bogholderi, løn og administration

Fabio Trecca, ph.d
Konsulent

Georgiana Maria Zidariu
Medarbejderen

Rene T. Lydiksen, Ph.D

Business advisor

Nuværende Chief Commercial Officer hos Mobile Industrial Robots ApS

Tidligere Chief Marketing Officer hos KOMPAN

Tidligere Managing Director hos LEGO Education International

Rene T. Lydiksen
Business advisor

Fabio Trecca, Ph.d.

Konsulent

Jeg har en bachelorgrad i psykologi fra Roms Universitet “La Sapienza” og en kandidatgrad i kognition- og kommunikationsvidenskab fra Københavns Universitet, samt en ph.d. grad i sprogtilegnelse fra Center for Børnesprog på Syddansk Universitet. Jeg er nu ansat som postdoc på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, hvor jeg undersøger det danske sprog og dets brug i hverdagssituationer med eksperimentelle metoder. I min forskning har jeg bl.a. fokuseret på, hvorfor de forskellige danske sproglyde sammenlignet med andre sprog er sværere at forstå og lære for små danske børn, og hvordan dette påvirker deres sproglige udvikling. Eftersom jeg lærte dansk som voksen, er jeg selv særlig bevidst om, hvilke udfordringer dansk-lærende børn — ét- såvel som tosprogede — møder. Denne erfaring har vækket min interesse for, hvordan små børn i vuggestue- og børnehavealderen tilegner sig sprog, og hvordan vi som voksne kan støtte dem i denne spændende og til tider udfordrende proces.

Marit Carolin Clausen, Ph.d.

Underdirektør og specialkonsulent

Jeg har en bachelorgrad i logopædi og en kandidatgrad i audiologopædi samt en ph.d.-grad fra Syddansk Universitet. I min ph.d. har jeg undersøgt både den typiske sprogtilegnelse og sproglige vanskeligheder hos dansksprogede børn. Jeg har således undersøgt, hvornår børn typisk tilegner sig de forskellige danske sproglyde og hvordan udtalen adskiller sig hos børn med forskellige slags udtalevanskeligheder. Endvidere har jeg set på hvordan børnene kan diagnosticeres i logopædisk praksis. I min tidligere ansættelse som adjunkt på Syddansk Universitet har jeg både undervist logopædi- og audiologistuderende i børns sprogtilegnelse samt sprog-og talevanskeligheder. Udover undervisningen på universitetet, har jeg også undervist logopæder og pædagoger ude i kommunerne med fokus på at implementere ny sprogforskning i praksis. Her har jeg især gennem forskning specialiseret mig i testning/udredning af børns sprog, diagnosticering og undervisning af børn med udtalevanskeligheder. I SPROGKLAR varetager jeg forskellige opgaver som specialkonsulent og manager. Jeg er med til at udvikle og lede korte og længerevarende projekter samt udvikle og afholde specialiserede kurser til pædagoger, forældre og logopæder. For mig er det vigtigt, at vi kan flytte alle børn sprogligt – både børn, der er dygtige ved at udfordre dem, men især også de børn, som har brug for ekstra støtte for at kunne kommunikere og klare sig i skolen på lige fod med andre børn på samme alder.

Justin Markussen-Brown, Ph.d.

Adm. Direktør & Chefkonsulent

Jeg er dansk-canadier og kigger på dansk pædagogik fra et lidt andet perspektiv. I Canada er uligheden mellem rige og fattige familier stor, og det har bragt vigtigheden af tidlig indsats i fokus i det canadiske uddannelsessystem. Canadiske pædagoger og "kindergarten lærere" er nemlig højtuddannede inden for preliteracy og sprog, og det gør, at børn fra socialt udsatte familier får en bedre start på livet. Selv om den sociale ulighed i Danmark ikke er så markant som den er i Canada, skal man ikke være i tvivl om, at social udsathed er et stort problem i Danmark. Men i modsætning til Canada, hvor man har en lang tradition for evidensbaseret praksis i børnehaver, har vi i Danmark været langsomme til at bringe evidensbaseret sprogpædagogik ind i den daglige praksis. Det er noget jeg gerne vil gøre noget ved. Jeg er uddannet bachelor i lingvistik fra Memorial University of Newfoundland og kandidat i lingvistik fra Aarhus Universitet. Jeg skrev Ph.d. i pædagogisk kvalitet og pædagogisk efteruddannelse på Syddansk Universitet.

Sofie Neergaard, Cand.mag. i audiologopædi

Specialkonsulent & Projektleder

Hos SPROGKLAR arbejder jeg som projektleder og specialkonsulent. I alle vores længerevarende projekter er jeg ansvarlig for at foretage analyser af de eksisterende sprogmiljøer, så vi kan målrette og skræddersy undervisningen ud fra det enkelte dagtilbuds profil. Jeg er certificeret i CLASS (CLassroom Assessment Scoring System), som er det redskab, vi i SPROGKLAR bruger til at måle sprogmiljøerne i dagtilbuddene med. Udover dette er min anden store opgave at coache det pædagogiske personale (enten individuelt eller i små grupper) i forlængelsen af undervisningen. Som projektleder er jeg desuden tovholder for det ene af vores længerevarende projekter. Mit udgangspunkt for at arbejde i SPROGKLAR er, at jeg har en bachelorgrad i Logopædi og en kandidatgrad i Audiologopædi. Gennem min uddannelse havde jeg særligt fokus på den tidlige tilegnelse af dansk hos såvel et- som flersprogede børn. Inden jeg blev del af SPROGKLAR, var jeg ansat som videnskabelig assistent på Center for Børnesprog på Syddansk Universitet. Her var jeg tilknyttet projekterne SPELL (Structured Preschool Effort for Language and Literacy) og Fremtidens Dagtilbud samt yderligere projekter omhandlende læringsmiljøet i danske vuggestuer og børnehaver. I mit arbejde med disse projekter besøgte jeg talrige daginstitutioner, hvor jeg kiggede på kvaliteten af pædagog-barn-interaktioner. Desuden var jeg med til at udarbejde undervisningsmateriale til kompetenceudviklingskurser for pædagoger og pædagogiske konsulenter. Disse besøg i dagtilbud og mine mange samtaler med pædagogisk personale har givet mig indblik i, hvordan evidensbaseret sprogpædagogik kan implementeres i en travl hverdag, så kvaliteten af sprogmiljøet omkring børnene styrkes. Det er altafgørende for mig at brug af sprogunderstøttende strategier giver mening både for voksne og børn – og at teori og praksis hænger sammen. Disse erfaringer og denne vision bringer jeg nu videre i mit arbejde hos SPROGKLAR.

Dan Pham

IT-Manager & Data Officer

Jeg har en bachelorgrad i Erhvervssprog- og økonomi fra Syddansk Universitet. Mit speciale ligger inden for virtuel kommunikation. Derudover er jeg coach inden for e-sport og har stor interesse i mulighederne for optimering af indlæring gennem digitale og virtuelle kanaler. Som coach oplever jeg, at indlæring hos børn, unge og voksne er meget forskellige, og derfor er det vigtigt at identificere og tilpasse coachingen til de forskellige målgrupper.

Peter Sorgenfrei, journalist og Cand.mag. i kommunikation

Content og educational-konsulent

Hos Sprogklar arbejder jeg med formidling af viden, der understøtter børns tilegnelse af sprog. Den videnskabelige og evidensbaserede forståelse af sprogtilegnelse kan sommetider virke en smule kompliceret. Derfor er det vigtigt at gøre abstrakt viden konkret og engagerende, således at den let kan bringes i spil i børnenes hverdag og fastholde udviklingen i sprogtilegnelse hos børnene også over længere tid. Jeg er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har en kandidatgrad i kommunikation fra Syddansk Universitet med valgfag i Systemisk Funktionel Lingvistik. I adskillige år har jeg arbejdet som sprog- og kommunikationskonsulent for større danske virksomheder. Herudover har jeg også to års hands-on-erfaring som pædagogmedhjælper i børnehave. Som konsulent har jeg bl.a. beskæftiget mig med udvikling af efteruddannelser for ledere og medarbejdere, forandringskommunikation i organisationer samt content creation til diverse platforme, herunder digitale.

Georgiana Maria Zidariu

Medhjælper

Jeg er fra Romænien og jeg har en APD grad i multimediedesign. Jeg er på nuværende tidspunkt på mit sidste semester i Digital Concept Development, hvor jeg, som en del af mit studie, er i praktik hos SPROGKLAR. Som en del af mit studie har jeg tidligere været med til at lave projekter for Danske Bank, ATEA, Go Dreams og Camp Adventure.

Sanne Schou Olesen, Cand. mag. i audiologopædi

Specialkonsulent og manager

Jeg har en bachelorgrad i logopædi og en kandidatgrad i audiologopædi fra Syddansk Universitet. Senest har jeg gennemført et ph.d.-projekt, hvori jeg belyste sprogbrugen (pragmatik) hos danske børn med en typisk sprogudvikling såvel som hos børn med sproglige udfordringer samt børn med høretab. Mit forsknings- og interessefelt omfatter foruden den typiske sprogudvikling således også børn med sproglige udfordringer (audiologopædien). Herunder har jeg en specialiseret viden om udredning af sproglige vanskeligheder - som baggrund for en systematisk planlægning af intervention. I min forskning har jeg endvidere fokuseret på relationen mellem praksis og teori – i min optik er en teori først rigtig interessant, når den formår at danne perspektiver for eksisterende praksisser. I en sprogpædagogisk kontekst anser jeg det som min fornemmeste opgave at støtte og reflektere omsætningen af teorier og forskningsresultater til konkrete og nærværende eksempler, procedurer og interventioner. En ansvarsfuld og reflekteret evidensbasering af praksis (og praksisbasering af evidens) kan være en nøgle til optimering af sprogstimuleringsmiljøer. For mig er det imidlertid vigtigt at understrege, at en effektiv sprogstimulering kan (og bør) finde sted i de daglige pædagogiske aktiviteter omkring de enkelte børn. Muligheden for at udbygge børns sprog er med andre ord allestedsnærværende – i alle aktiviteter og til alle tider. Sprog kan og bør ikke anskues dekontekstualiseret! Hos SPROGKLAR arbejder jeg som Manager og specialkonsulent med fokus på den typiske og atypiske sprogudvikling hos børn – herunder sprogtestning og screening. Jeg varetager hovedsageligt projekter og konsulentopgaver i Jylland. Mine arbejdsopgaver består blandt andet af udvikling og undervisning.

Grethe Purreskov

Ansvarlig for bogholderi, løn og administration

Jeg er oprindeligt uddannet kontorassistent og har hovedsageligt haft ansvar for administration og bogholderi, likviditetsstyring, håndtering af reservedelsordrer, forsendelser af pakker og containere til ind- og udland, tovholder på udarbejdelse af dokumentationsmateriale og mange andre back-officefunktioner. Jeg har en efteruddannelse fra UCL Lillebælt, hvor jeg er blevet kvalificeret til at tilrettelægge, gennemføre og udvikle undervisning & formidling med forståelse for voksnes læringsprocesser og for gode læringsmiljøer. Til sidst er jeg også en autoriseret touristguide. Jeg har specialiseret mig i byvandring og rundvisninger i Odense by, på Odense Bys Museer, Odense rådhus og Egeskov slot på dansk, engelsk og tysk.